10 העקרונות של מפלגת שחר – כוח חברתי

1. כוח חברתי חדש

נוביל כוח חברתי חדש המחבר ומקבץ את כל מי שמבקש ליצור במדינת ישראל חברה משגשגת, צודקת והוגנת, המבוססת על מצוינות, פיתוח ההון האנושי, ערבות הדדית ושווין, אחריות חברתית ומוסר, ברוח אבות ואימהות המייסדים של מדינת ישראל.
אנו מתחייבים לניהול מאבק פוליטי בלתי מתפשר על האינטרס הציבורי הרחב ועל טוב משותף, תוך הקפדה על שיח ענייני, אחראי ולא מתלהם. זאת מתוך אמונה כי חוסנה של מדינת ישראל תלויה ביצירת חיים משותפים שהדיאלוג והמחבר בינינו הוא ערך עליון ביצירת מדינה בר קיימא, תוך כדי כיבוד זהותן ותרבותן של כלל קבוצות החברה הישראלית.

2. שגשוג, ביטחון חברתי וצמצום פערים

על אף הצמיחה המשמעותית שמדינת ישראל חווה בשנים האחרונות, אנו עדיין חיים במדינה בה קיים אי שוויון מהותי בין כלל חלקי החברה. מכאן שהמפלגה תמקד את פעילותה בצמצום הפערים החברתיים, בעיקר אלו שבין הפריפריה החברתית-גיאוגרפית והמרכז ואלו המגדריים.
המפלגה רואה בהשתלבותם האפקטיבית של כלל הסקטורים של החברה הישראלית במנועי הצמיחה הכלכליים והחברתיים ערך עליון, אשר ניתן להשיגו רק באמצעות השקעה כלכלית וחברתית משמעותית. זו בפועל תניב עלייה ברמת החיים של כלל אזרחי מדינת ישראל, לצד חיזוק השותפות והסולידריות הישראלית.

3. הון-שלטון וקבוצות לחץ מגזריות

מפלגת שחר – כוח חברתי (להלן: מפלגת שחר) תפעל לקיום מערכת כלכלית המעודדת צמיחה ובד בבד תשמר את אחריות המדינה לדאגה לאזרח. מכאן שמפלגת שחר תעודד יוזמות ותחרות חופשית ברוח "המודל הנורדי", מתוך אמונה שכלים אלו הכרחיים לכלכלה צומחת ואיתנה, אך בד בבד ניאבק נגד הפרטות כלפי מוסדות רווחה, בריאות וחינוך, נגן כנגד פגיעות במעמד העובד והעובדת וזכויותיהם ונפעל למניעת פגיעה במשאבים הטבעיים והלאומיים של מדינת ישראל מצד גורמים אינטרסנטיים.
מפלגת שחר לא תסכים למדיניות המוכתבת על ידי גופים כלכליים אינטרסנטיים ובמקביל תפעל לקידום עסקים קטנים ובינוניים ויוזמות פרטיות, הסרת חסמים לעצמאיים ופיתוח גישה ממשלתית הרואה את העסק במרכז ולשפר את מקומנו במדד קלות עשיית העסקים העולמית.

4. תיקון עיוותים כלכליים וחברתיים היסטוריים

לצערנו, בישראל עדיין קיימים עיוותים היסטוריים המנציחים את הפערים בין ישובים חזקים לישובים חלשים, בין אוכלוסיות חזקות לאוכלוסיות חלשות ובין יישובים יהודיים לישובים לא-יהודיים, כפי שהדבר בא לידי ביטוי במדד הסוציו-אקונומי המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מדי מספר שנים. הדבר נובע מהקצאת משאבים לא נכונה וגורמים ביישובי הארץ אשר אינם מנתבים את הכספים נכונה.
מפלגת שחר מתחייבת לשים סוף לתופעות של הקצאות, ניצול וניתוב משאבים ציבוריים באופן לא ראוי, מתוך הבנה שרק טיפול בתופעות אלו יניבו שיפורים משמעותיים וצמצום העיוותים הכלכליים והחברתים הקיימים במדינת ישראל. אין זו מטלה פשוטה, אך מפלגת שחר רואה בניסיונותיה שלה לבצע את התיקונים הללו, בכלל האמצעים והשיטות העומדים לרשותה, ערך עליון בעשייתה הציבורית, שכן שינוי סדר העדיפויות הכלכלי והחברתי הוא זה אשר ייתן מזור לאזרחי מדינת ישראל.

5. שלטון למען הציבור כולו – ולא נגדו

השירותים הניתנים לאזרח כיום אינם מעוגנים תחת מטרייה אחת והביורוקרטיה הפכה למסואבת, מעיקה ובעיקר לא מותאמת למאה ה-21. המנגנונים הממשלתיים אינם מונגשים לכלל הציבור באופן קל ונינוח ואין גוף אחד ויחיד אשר מעגן את הטיפול בציבור כולו.
מפלגת שחר מתחייבת – בניגוד להבטחות שניתנו בעבר – להקים רשות פניות אזרחי ארצי, אשר יאפשר שירות מתקדם ויבטיח כי כל פנייה של אזרח תטופל על ידי גורם ממשלתי אחד, מבלי שיהיה צורך בפנייה יזומה של האזרח למספר רשויות ממשלתיות במקביל. כך נבטיח שהפנייה של האזרח תהא מטופלת על ידי המנגנונים הביורוקרטיים מבלי שהאזרח יהיה טרוד ויבזבז מזמנו לשם טיפול בנושאים המגיעים לפתחו.

6. ניקוי אורוות ועקירת השחיתות הציבורית

הבסיס לקיומה של מדינה בר קיימא – על אחת כמה וכמה דמוקרטית – אסור לנו כחברה לתת יד לתופעות פסולות המתרחשות בכלל הרמות הציבורית: החל מהפקיד הפשוט ועד לבכיר ביותר בשירות ובמוסדות המדינה. טוהר מידות ואחריות ציבורית צריכה להיות נר לרגל של כל אזרח ואזרחית במדינת ישראל והיא מהווה דגל משמעותי של מפלגת שחר.
אשר על כן, מפלגת שחר תפעל לעקירת תופעות פסולות ונפוצות של טובות הנאה למקורבים, שימוש לרעה בכוח פקידותי בכל רמות הפקידות וקיום וניצול קשרים לא ראויים בין השלטון לבין בעלי ההון. אמון הציבור מושתת על ההבנה שרק דרך הישר ומוסריות נעלה היא הדרך להבטחת שלטון ראוי, אשר פועל למען ובשם האזרח ולא בשם ולמען כוחות הממשל ובעלי ההון.
זאת לצד חובתה המוסרית של מפלגת שחר לשקף את כלל התהליכים המתרחשים במסגרת עשייתנו בכנסת ובממשלה, אשר תבוא לידי ביטוי בחשיפת יומנים, סיכומי ישיבה והחלטות, ככל שהדבר אינו פוגע בביטחון המדינה או מהווה איום משמעותי לסדר החברתי.

7. התמודדות עם מצוקת הדיור

הציבור משווע לפתרונות משמעותיים בתחום זה, שכן ידם של אזרחי מדינת ישראל – ובפרט צעירי וצעירות המדינה – אינם משגת להגיע לכדי נחלה כלכלית התאפשר רכישת (ואף השכרת) דירה. מצב זה הינו תולדה של הזנחה ממשלתית בת עשרות שנים, לצד הצעת פתרונות קצרי מועד אשר אינם רואים את הנולד. פתרון מצוקת הדיור תהווה עלייה משמעותית בחוסן החברה הישראלית, אשר תוביל בתורה לאמון מתגבר ברשויות החוק.
מפלגת שחר תפעל ללא לאות לצמצום מצוקת הדיור באופן משמעותי, לרבות באמצעות צמצום משמעותי של מיסים המושתים על האזרחים (לרבות מיסי רכישה), ביטול מדד תשומות הבנייה, הטיית משאבים לחיזוק הדיור הציבורי והקמת מאגר השכרה לאומי.

8. ביטחון והבטחת שלמותה הטריטוריאלית של מדינת ישראל, לצד שאיפה לקיום שלום בר-קיימא

אזרחי המדינה לעולם שבויים בתפיסה ביטחונית ימנית או שמאלית, באופן אשר מעוורת את עיניהם ומבטלת לחלוטין את שאיפותיהם לתיקון עוולות חברתיות וכלכליות. לצערנו, השיח הביטחוני ולא החברתי-כלכלי הוא השולט בעת ההגעה לקלפי, דבר אשר אינו מאפשר להיווצרותן של פתרונות אמיתיים וארוכי טווח. עלינו לצאת מהקיבעון המחשבתי ולהצביע בעבור נושאים חברתיים-כלכליים, לשם המשך פיתוחה וקיומה של מדינת ישראל.
הסכסוך הישראלי לא ייפתר בהקמת הממשלה הבאה והיא לא תהיה כלל נושא משמעותי בממשלות ישראל הבאות, שכן רבים הם המצוקות החברתיות והכלכליות של אזרחי מדינת ישראל, אשר אינם מאפשרים לנו מתן תשומת לב וקשב משמועתי. אנו מאמינים שאין היום גורם אשר יש לו חלוקת קשב הן לפעול ברמה המדינית ולהביא לסיום מוחלט של הסכסוך הישראלי-פלסטיני (כל סיום באשר הוא) והן לפעול ברמה החברתית-כלכלית. מפלגת שחר מאמינה כי "עניי עירך קודם" לכל ורק לאחר מכן נוכל להתפנות לנושאים מדיניים.
יחד עם זאת, מפלגת שחר כן רואה חשיבות עליונה וחד משמעית בשלמותה הביטחונית והטריטוריאלית של מדינת ישראל, לצד הכרה בזכות קיומה של מדינת ישראל כבית הלאומי של העם היהודי והכרה בירושלים המאוחדת כבירתה הרשמית. הבנות אלו משמעותיות לתמיכת מפלגת שחר בכל הסדר מדיני שיהיה בעתיד.

9. צעירים הם לא פלח אוכלוסייה – הם העתיד

ממשלות ישראל השונות – הן מימין והן משמאל – לא משכילות להבין את המשמעות והחשיבות של צעירי וצעירות ישראל בבניין הכוח המדיני ותהליך קבלת ההחלטות אינה לוקחת אותם בחשבון. רוב – אם לא כל – ההחלטות המתקבלות במסדרונות הממשלה והכנסת אינם לוקחים בחשבון את ההשפעות ארוכות הטווח על הדור הצעיר, אשר אמון על קבלת מושכות המדינה לידיו בעתיד.
זאת ועוד, ההחלטות כיום מוטות כלפי האוכלוסיות הבוגרות או כלפי זוגות צעירים, אך לא צעירים וצעירות רווקים, אשר אינם זכאים להטבות כלל ואף מוגבלים ומודרים מהמדיניות הממשלתית, דוגמת פסילת זכאותם להשתתפות בהגרלות עבור דירות.
מפלגת שחר חורטת על דגלה להביא בחשבון מדיניות ציבורית אשר רואה את הצעירים במרכז ותפעל להשבת מוסד "נציב הדורות הבאים" ובכך תשאף לצמצום עוולות משמעותיות בין צעירים מרקעים ונסיבות שונות ובין הצעירים לאוכלוסייה הכללית.

10. דיאלוג והקשבה – הדרכים היחידות לשינוי חברתי משמעותי

האבות והאימהות המייסדים של מדינת ישראל שאפו ליצור חברה צודקת ומשותפת, אשר אינה מסיתה אחד כלפי השני אלא פועלת בצוותא לשם המשך קיומה של המדינה. דיאלוג הינו האמצעי היחיד לקידום רעיונות ושאיפות אשר יבואו לידי ביטוי במדיניות, כל עוד דיאלוג זה מכיר את שני צידי המטבע ומנסה במקביל להתוות "דרך מלך". מפלגת שחר תפעל לקידום המדיניות שלה ושל מפלגות אחרות, בין אם מפלגת שחר תהא חלק מהקואליציה או האופוזיציה, על בסיס דיאלוג, הבנה והקשבה של כלל חברי וחברות כנסת ישראל, כל עוד המדיניות המקודמת אינה מהווה פגיעה משמעותית במרקם החברתי ו/או הביטחוני של מדינת ישראל ואינה סותרת באופן ניכר את האידיאולוגיה, המצע והתקנון של מפלגת שחר.

שתפו את : 10 העקרונות של מפלגת שחר – כוח חברתי