מצע מפלגת שחר בנושא – צעירים

אוכלוסיית הצעירים מהווה את המנוע המשמעותי לצמיחה חברתית וכלכלית משמעותית. מבלי שיהיו צעירים במדינת ישראל, לא יהיה ביטחון, שגשוג, קידמה וחלוציות. הצעירים הם העתיד של המדינה ויש לתת להם תשומת לב מיוחדת, בדומה למדינות אחרות אשר שמות את הצעיר במרכז ונותנת לו את מרב הכלים והאמצעים על מנת להשתלב בחברה ואף לעזור לה להתפתח ולצמוח.
ממשלות ישראל בעבר, לצערנו, לא השכילו להבין את המשמעות בקיום חיים כצעיר בישראל, דבר אשר אינו בא לידי ביטוי במדיניות ובחקיקה. התעלמות גורפת זו מאוכלוסיית הצעירים מוביל אפוא לבריחת מוחות וירידה מהארץ של צעירים טובים ורבים ויש לתת את הדעת על כך ולעצור את התופעה הזאת.
מפלגת שחר חורטת על דגלה לשאת את דגל הצעירים ולתת מענה משמעותי, ייחודי, פורץ דרך ואשר חושב מחוץ לקופסה, על מנת לנסוך ביטחון בדור העתיד ולאפשר קיום וצמיחה לצד שמירה על אחריות לאומית.

החזרת מוסד "נציב הדורות הבאים"

מוסד "נציב הדורות הבאים" היווה בעבר אמצעי משמעותי בניסיון להבין מהי ההשלכה של כל חקיקה על דור העתיד. מוסד זה, הלכה למעשה, בחן כל חוק אשר הונח על שולחן הכנסת ולאחר בחינה נתן את דעתו והציע שינויים או תיקונים מסוימים, בהתאם לראות עיניו. מנגנון זה מיטבי משום שהוא מאפשר בחינה נוספת על השלכות חוק כזה או אחר על דור העתיד, בין אם החוק מהווה נטל על דור העתיד או שמא עשוי להועיל לו בטווח הקצר והרחוק. מפלגת שחר רואה במוסד זה חשיבות עליונה לשם קיום מדיניות וחקיקה ארוכת טווח אשר רואה כנגד עיניו את הצעיר במרכז ועל כן תפעל להשבת מוסד זה, על ידי חקיקה מחודשת של "נציב הדורות הבאים" והרחבת סמכויותיה והפיכתה לגוף סטטוטורי עצמאי ואיוש המוסד עד 3 חודשים מיום סיום חקיקת החוק. זאת ועוד, תפעל המפלגה לייצוג משמעותי של צעירים במוסד זה, לרבות באמצעות איוש מרבית התפקידים על ידי צעירים בגילאים 25-40, על פי קריטריונים ייחודיים שייקבעו על ידי נציבות שירות המדינה.

חובת ייצוג לצעירים בתהליכי קבלת החלטות במשרדים ממשלתיים

החלטות ממשלתיות כיום אינן לוקחות בחשבון את הצעיר והצעירה בעת בנייה ויישום של תוכנית משרדית או ממשלתית-רוחבית, שכן המשרדים אינם מקיימים היוועצות כלשהי עם צעירים אשר משמשים כנציגי ציבור. חשוב אפוא להדגיש שגם גופים אשר מתיימרים לייצג נאמנה את הצעירים אינם עושים זאת באופן משמעותי, לרוב משום דאגה לאינטרסים האישיים שלהם ולא לצעירים אשר נכפה עליהם להיות תחת כנפיהם של גופים אלו. מתוך רצון לאפשר עצמאות וניתוק צעירים מגופים אינטרסנטיים מחד והרחבת קבוצות חשיבה ושיתופי פעולה עם משרדים ממשלתיים אשר יקבלו את אמון ציבור הצעירים כתוצאה משותפות בתהליך קבלת ההחלטות, תפעל מפלגת שחר אל מול נציבות שירות המדינה להוספת אגפי צעירים בכל משרד ממשלתי, אשר תפקידם יהיה לקחת חלק פעיל בבנייה ומתן משוב על כל החלטה משרדית המתקבלת טרם הוצאתה לפועל. האגפים הללו, בדומה למוסד "נציב הדורות הבאים" יהיה באיוש מלא של צעירים בגילאים 25-40.

חובת מתן מענה חוקי לרווקים

גם אם אכן קיימת מדיניות מסוימת כלפי צעירים, לרוב מדובר במדיניות אשר מיטיבה עם משפחות צעירות ולא עם רווקים. תופעת הרווקות המאוחרת איננה ייחודית לישראל אך יש לה ביטויים שליליים כלפי הצעירים כיום, בעיקר בכל הנוגע למדיניות המפלה בין צעיר נשוי לבין צעיר רווק. לא יעלה על הדעת שמדיניות מפלה זו תהווה חוצץ בין רווקים לבעלי משפחות, שעה שאוכלוסייה הדומה בגיל נפרדת בינה לבין עצמה משום סטטוס משפחתי. מפלגת שחר תפעל למיגור תופעה פסולה זו אשר יוצרת אי שוויון בתוך האוכלוסייה, באמצעות חקיקת חוק המונע אפליה במדיניות כלפי צעירים רווקים בגילאים 18-35, כך שכל מדיניות הנוגעת לגילאים אלו תהיה רלוונטית לכולם כאחד. כך נמנע מצב לפיו צעירים חצויים בינם לבין עצמם, רק משום סטטוס משפחתי, אשר כל אחד וסיבותיו הוא להגעה למצב משפחתי כזה או אחר.

נקודות זיכוי ממס לצעירים בגילאים 18-35

שיטת נקודות הזיכוי ממס נועדה על מנת להקל על נטל המס של אזרחי ישראל בעקבות נסיבות חיים כאלו ואחרים. נקודות אלו משמען כסף רב אשר יכול להוות הקלה משמעותית עבור הצעיר הגדל במדינה. יחד עם זאת, מדינת ישראל לא השכילה לשים את הצעיר במרכז בעת החישוב במתן נקודות זיכוי ממס, כך שנקודות הזיכוי מוענקות למשפחות או לאנשים עם מוגבלויות. הדבר יוצר אפוא סלידה כלפי מוסדות המדינה מצד הצעירים מחד והעלמת מיסים באופן אשר פוגע בהכנסות המדינה מאידך. מפלגת שחר תפעל לתיקון העוול ההיסטורי ארוך השנים, על ידי תיקון פקודת מס הכנסה, אשר בנוסף לנקודות הקיימות כיום לאוכלוסיית הצעירים יינתנו נקודות זיכוי בגין: (1) היותו תושב קבע בארץ בגילאים 18-35 ;(2) שירות קבע או מילואים פעיל; (3) בוגר תואר אקדמי במקצועות הרוח; (4) תקופת העסקה יציבה של 3 שנים לפחות בתחום התואר האקדמי / לימודי התעודה.

שתפו את : מצע מפלגת שחר בנושא – צעירים