מצע מפלגת שחר בנושא – משפט

משפט מהווה את אבן היסוד של בניית חברה צודקת והוגנת כלפי כל. בלי משפט הוגן, צודק ושוויוני כלפי כולם, אמון הציבור במערכת המשפטית וגורמי אכיפת החוק ימשיך להיות נמוך מאוד, כפי שאנו נוכחים לדעת כיום. האמון הנמוך במערכת המשפט בא לידי ביטוי משתי סיבות מהותיות: (1) עונשי המינימום הנקבעים בחוק הינם נמוכים למדי ואינם מתיישבים עם רצון הציבור להגדלת עונשי המינימום; (2) מתן קיצורי מאסר ושחרורים מוקדמים מנסיבות אשר אינן מתיישבות עם רצון הציבור.
מפלגת שחר רואה בעשיית משפט צדק ערך עליון לקיומה של חברה מוגנת ושוויונית יותר ותפעל ברוח זו לשיפור משמעותי של אמון הציבור במערכת המשפט.

שינוי מהותי בעונשי מינימום

כיום קיימת קלות בלתי נסבלת שבה שופטי ישראל מטילים לא פעם עונשים אשר אינם מתיישבים עם דעת הציבור, בה מן המצופה שנאשמים יקבלו עונש מהותי עבור עבירות משמעותיות או כאלו אשר נתפסים בציבוריות הישראלית ככאלו. רבים הם המקרים בהם אזרחי ישראל אינם מבינים עד תום את השיקולים המשפטיים העומדים מאחורי החלטה של שופט בעניין זה או אחר, גם אם ברור לכל שיש צורך בענישה משמעותית מזו שנקבע על ידי בית המשפט. בשם הרצון להוביל להגברת אמון הציבור במערכת המשפטית ומתוך הכרה שלשופטי ישראל מרחב תמרון רחב מדי, מפלגת שחר תפעל לשינוי חקיקה מהותי אשר יטיל עונשי מינימום מבלי מתן שיקול דעת משמעותי לשופטי ישראל, לפי ההצעה מטה:

סוג עבירה

עונש מאסר מינימלי

חטא

שנה

עוון

5 שנים

פשע

10 שנים

זאת ועוד, מפלגת שחר תפעל לשינוי חקיקה כך שיוחל עונש מינימום של 5 שנות מאסר וקנס כספי כנגד כל פגיעה בעובד ציבור, לרבות עובדי מדינה, פקחים ארציים ואזוריים וצוותי רפואה, מבלי מתן שיקול דעת משמעותי לשופטי ישראל.

מאסר ארוך בעבירות אונס

אונס מהווה את הפגיעה הקשה ביותר בגוף ונפש האדם: נפגע עבירת אונס עובר מסכת ייסורים פנימית נפשית משך כל חייו, באופן אשר מקשה עליו לתפקד בחיי היום יום ופוגע באופן משמעותי בכישורים החברתיים שלו. זוהי עבירה אשר לא ניתן להקל בה ראש ורבים הם המקרים כיום אשר עבירות האונס מתקבלות כמובן מאליו, שעה שאנו כחברה צריכים ונדרשים לתת מענה משפטי משמעותי לשם הגברת תחושת הביטחון בקרב אזרחיות ואזרחי ישראל. מתוך חשיבות עצומה לנושא זה וצורך מהותי בשינוי התפיסה של החברה הישראלית כלפי נושא, מפלגת שחר תפעל לתיקון החוק כך שדין עבירות אונס – בלי קשר לחומרתן – תהא לפחות 20 שנים, מבלי שום יכולת לשחרור מוקדם בשום פנים ואופן, אלא באישור של הנפגע מהעבירה.

הקמת בית משפט ייעודי לעבירות מין

מספר מדינות ברחבי העולם הכירו בצורך משמעותי בהקמתן של בתי משפט ייעודי אשר מטפל בסוגיות של עבירות מין, מתוך הבנה שהרכב בתי המשפט הקיימים אינם נותנים מענה משמעותי לסוגיות אלו, הן משום מחסור בכוח שפיטה, הן משום חוסר הכרה של מערכת המשפט אודות הרגישויות הנחוצות שבניהול תיקים אלו והן משום פערים משמעותיים בין הפרקליטות לבית המשפט, אשר לא תמיד רואה את הנושא עין בעין. מתוך חשיבות עצומה לנושא זה ורצונה של מפלגת שחר לתת מענה ייחודי, שונה והולם לנפגעות ונפגעי עבירות מין, תפעל המפלגה לשינוי חקיקה בחוק בתי המשפט, אשר יכיר בהקמתן של בתי משפט ייעודיים לעבירות מין, בהתאם למודל הדרום אפריקאי, אשר שם את הקורבן במרכז ובהתאם למאפיינים הייחודיים של מודל זה.

אי-מחיקת רישום פלילי בעבירות מגדריות

עבירות מגדריות מהוות קשת רחבה של אירועים שבמסגרתם ניתן לפגוע באחר, לרבות הטרדה, אלימות, תקיפה ואינוס, אשר אינם ייחודיים רק למין אחד בלבד. עבירות אלו מהוות פגיעה אנושה במרקם החברתי ופוגעים בביטחון האישי והקולקטיבי, אך יחד עם זאת ניכר שממשלות ישראל בעבר לא פעלו ביד קשה כנגד עבירות אלו, בעיקר בכל הנוגע לקלות הענישה מחד ואי הטלת אות קין מאידך. מתוך הבנה עמוקה וחשובה שבהטלת אות קין בעבירות חמורות אלו, מפלגת שחר תפעל לתיקון חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, כך שאדם אשר הורשע בעבירות מגדריות לא יוכל להסיר את הרישום הפלילי וכן לא יוכל לקבל חנינה מנשיא המדינה בעבירות מסוג זה. חשוב אפוא להבהיר שהתיקון לחוק יחול גם על עבירות שבוצעו בעת שהתוקף היה קטין.

פיתוח מרכזי מעצר ייעודיים לגברים מכים

הנחת העבודה כיום במערכת המשפט הישראלית הינה שכאשר אישה מתלוננת על אלימות מצד גבר, מכל סיבה באשר היא, יש לפעול על מנת להגן על האישה ולשים אותה במרכזים ייעודיים, שם לא ניתן יהיה לפגוע בה. תפיסה זאת אפוא פוגעת בחופש התנועה של האישה וילדיה וכן מתייחס אל האישה וילדיה כמחוללי העבירה ולא כנפגעים. מרבית הם המקרים אשר נשים וילדיהם מסרבים לשהות במרכזים ייעודיים שכאלו, משום הנסיבות שפורטו לעיל. על מנת לצמצם את הפגיעה באישה וילדיה בעבירות אשר לא היא המחוללת של האירוע, תפעל מפלגת שחר לתיקון חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), כך שבמקרים של אלימות כלפי נשים יושם הגבר המכה במרכז מעצר ייעודי עד תום ההליכים. במהלך תקופת שהותו הגבר המכה יעבור תסקיר מבחן וסדנאות ייעודיות במקביל להליך המשפטי המתנהל כנגדו. יובהר שככל שעולה חשש, יושמו באופן מיידי גם קרובי המשפחה של הגבר המכה במרכזים אלו, על מנת להעניק הגנה כלפי האישה וילדיה.

ביטול נוהל "שליש התנהגות טובה"

נוהל "שליש התנהגות טובה" נולד מתוך הכרה שאסירים עשויים לעבור תהליך משמעותי בכלא, בו מכיר ומתחרט האסיר אודות מעשיו. בראשיתו הנוהל הזה היווה פתח ואפשרות לאסירים לחזור לחיק החברה הישראלית במהרה והנוהל נוצל לטובה, אולם נדמה שבשנים האחרונות הנוהל הזה מנוצל באופן ציני, אשר פוגע עמוקות בתחושות והרגשות של משפחות הקורבנות, שלא פעם חשות שהאסיר לא עבר הליך משמעותי אלא עשה זאת רק על מנת לקצר את עונשו. הדבר אפוא הוביל לשחרורים מתוקשרים רבים מדי על ידי וועדות השחרורים השונות. מתוך הכרה וצורך בהגנה על רגשות המשפחות הנפגעות, מפלגת שחר תפעל לביטול נוהל זה בעבירות עוון, פשע ואונס, זאת באמצעות חקיקה אשר תבטל את סמכותה של וועדות השחרורים השונות לדון בקיצורי עונשים בעבירות מסוגים אלו. זאת ועוד, תפעל המפלגה לשינוי החקיקה כך שכל ניכוי מאסר בעבירות מסוג חטא מחייב את אישור משפחת הנפגע.

הגדלת הקלון ל-20 שנים

הקלון מהווה את אות הקין המשמעותי ביותר שניתן להטיל על נבחר או משרת ציבור: הלכה למעשה, הוא קובע שנבחר או משרת הציבור אשר סרח ופגע באמון הציבור בזמן מילוי תפקידו, איננו כשיר לעמוד במשרה ציבורית, רמת דרג ככל שהיא תהיה, מתוך חשש שנבחר או משרת הציבור יפגע בתחושות ורגשות הציבור בשנית בעתיד. הבעיה אפוא תלויה בשתי בעיות משמעותיות: (1) עונשי מרמה והפרת אמונים אינם מטילים קלון באופן אוטומטי על נבחר או משרת הציבור; (2) הקלון ניתן לפרק זמן קצר מדי ואינו מאפשר לשיקום משמעותי של אמון הציבור בנבחר או משרת הציבור. כשם שמפלגת שחר דורשת משפט צדק כלפי אזרחיה כך היא דורשת כלפי נבחרי ומשרתי הציבור ומשכך תפעל לשינוי החקיקה כך שהטלת קלון ייעשה גם בעבירות של מרמה והפרת אמונים, מבלי שהדבר יהיה נתון לשיקול הפרקליטות, והקלון יהא לתקופה של 20 שנים מיום סיום המשפט. יובהר אפוא שהקלון יהא רלוונטי רק למגזר הציבורי והעמותות ולא ימנע מבעל הקלון לפעול במגזר העסקי, כל עוד יהיה פיקוח משמעותי על בעל הקלון מצד החברה המעסיקה, כפי שהדבר ייקבע בשינוי החקיקה.

שתפו את : מצע מפלגת שחר בנושא – משפט