מצע מפלגת שחר בנושא – חוץ

מדינת ישראל חווה ברבות השנים פגיעה משמעותית בתדמית וביכולת שלה לייצא את כוחה המדיני כלפי חוץ, בעיקר משום שמשרד החוץ ברבות השנים נושל מתפקידיו ותקציביו. נישול זה פוגע קשות ביכולת של מדינת ישראל לשמר את עצמה במעמד בינלאומי מיטבי וכן אינו מאפשר המשך פיתוח יחסים אל מול מקבץ רחב של מדינות אשר אינן נמנות עם העולם המערבי.
מתוך ראייה צופה עתיד ורצון להרחיב את מעגל ההשפעה של ישראל בקרב הקהילה הבינלאומית ולהוביל לעלייה משמעותית בתדמיתה בקרב אומות העולם, מפלגת שחר מוצאת לנכון לתת קול וביטוי לנושא חשוב זה.

הכפפה של משרדים מקבילים למשרד החוץ

כפי שתואר לעיל, סוגיה משמעותית נוגעת לפיצול תפקידיה הקלאסיים של משרד החוץ למשרדים משניים, כאשר המטרה המרכזית הינה לתת מענה פוליטי ולא לשקף מדיניות סדורה בענייני חוץ. המשרד לשיתוף פעולה אזורי, משרד התפוצות ו"נתיב" אמורים להוות זרועות של משרד החוץ אולם בפועל מהווים שלוחות עצמאיות, אשר אין עליהן פיקוח ותיאום אל מול משרד החוץ. הדבר יוצר לא פעם בלבול וכפילות תפקידים, אשר מוביל בתמורה לחוסר יעילות ובזבוז משאבים משמעותי. כפי שהובהר בתחילת מסמך זה, מפלגת שחר תפעל לביטול המשרדים הממשלתיים ולהכפיפם למשרד החוץ כזרועות או אגפים ביצועיים, באופן שיימצא לנכון על ידי שר החוץ או מי מטעמו בנציבות שירות המדינה. מצב זה יוביל לביטול כפילויות, הורדת הנטל הציבורי בעבור תשלום למשרדים משניים אלו, ייעול השירות הציבורי והפניית משאבים לגיוס כוח אדם מיטבי אשר ישרת נאמנה את מדינת ישראל בחו"ל.

הגדלה משמעותית של תקציב המשרד

אין חשוב ומשמעותי יותר מאשר תנאי ההעסקה של עובדי משרד החוץ, אשר עובדים ימים כלילות לייצוג מדינת ישראל במדינות רבות וגופים בינלאומיים חשובים ומשמעותיים. ממשלות ישראל בשנים האחרונות פגעו אנושות במוטיבציה של צעירי ישראל לייצג את המדינה נאמנה בשירות החוץ, כאשר הן השכר והן התנאים נפגעו באופן אנוש ואשר אינו נותן פתח לכניסתם של דור דיפלומטים חדש. המשך הפגיעה האנושה במשרד החוץ ובתקציבים שלה מובילים בתמורה לחוסר יכולת של מדינת ישראל להתמודד עם מדינות וגופים המבקשים לקעקע את מדינת ישראל ואף לערער על עצם הקיום שלה ברחבי העולם. מכאן שמפלגת שחר תפעל להעלאת תקציב משרד החוץ ל-3 מיליארד שקלים לפחות, כאשר מרבית הסכום יופנה הן להעלאות שכר משמעותיות לדיפלומטים צעירים ומתחילים, הן לאנשי סגל צעירים ומתחילים, הן להקמת מטות מיוחדים אשר יתנו מענה לפעילויות אנטי-ישראליות והקמת מערך הסברה אשר יסביר לאזרח הישראלי כיצד רצוי להציג את מדינת ישראל במהלך שהותו בחו"ל.

קידום לתפקידי חוץ משמעותיים על בסיס מקצועי בלבד

תופעה פסולה נוגעת ליכולת של מתן תפקידי חוץ לפוליטיקאים, בין אם כמענה פוליטי ובין אם כגחמה של פוליטיקאי המבקש להוציא את עצמו מהמערכת הפוליטית אך לא מהשירות הציבורי. ברבות השנים נתקלנו בתופעה זו, אשר מציבה אושיה כזו או אחרת בתפקיד משמעותי מבלי שיש ערובה מקצועית והצלחת האושיה בתפקיד הציבורי. עקב כך, אנו מזהים פרישה של אנשי מפתח חשובים במשרד החוץ, אשר מבינים שהיכולת שלהם להגיע לתפקידי מפתח בשירות הציבורי הינה מחוץ להישג ידם ותלויה בעיקר בגחמות של פוליטיקאים ולא נקלח בחשבון הכישורים האישיים של הדיפלומטים המשרתים בשירות המדינה זמן כה רב. על מנת לעודד גיוס למשרד החוץ ומתן אפשרות לאופק תעסוקתי, ציבורי ושירותי ארוך טווח, תפעל מפלגת שחר במסגרת חקיקה אשר אוסרת על חברי כנסת ושרים בעבר ובהווה מכהונה בתפקידי חוץ משמעותיים, אלא בסיום תקופת צינון של לפחות 10 שנים והוכחה לניסיון מקצועי משמעותי בעולם הדיפלומטי, על פי אמות מידה שייקבעו על ידי גורמי המקצוע במשרד החוץ.

המשך פיתוח אזורי במתווה "הסכמי אברהם"

"הסכמי אברהם", אשר הינם תולדה של ממשלות ישראל וארה"ב, הובילו לפריצת דרך משמעותית ביחסי החוץ של מדינת ישראל אל מול חלק ממדינות הליגה הערבית. פריצת דרך זו הובילה לשיתופי פעולה חדשים דיפלומטיים עם מדינות שכנות ורחוקות כאחד, אולם ניכר שפעילות זו מאופיינת בעיקר כלפי מדינות ערביות בלבד ולא לשאר מדינות העולם. מפלגת שחר תפעל למינוי חבריה לכנסת ולממשלה כאלו האמונים על קיום קשרים עם מדינות ביבשות אפריקה, אסיה והמדינות הפסיפיות (Pacific) וקידום האינטרסים של מדינת ישראל על בסיס מתווה "הסכמי אברהם", מתוך רצון ליצור, להעמיק ולחזק קשרים עם מדינות אלו, אשר הן יניבו תמורות למדינת ישראל ומדינת היעד והן יובילו לתמורות מדיניות ודיפלומטיות.

שתפו את : מצע מפלגת שחר בנושא – חוץ