מצע מפלגת שחר בנושא – האוצר

מיותר לציין את יוקר המחיה בארץ, אשר הרקיע שחקים בשנים האחרונות בשם הגידול בתוצר ובפגיעה בשכבות הביניים ומטה. מצב זה הוביל לעליות מחירים באופן משמעותי, הגדלת פערים בין השכבות השונות באוכלוסייה, פגיעה אנושה במעמד הביניים אשר אך בקושי מחזיק את הכלכלה על כתפיו ופגיעה חד משמעית ביכולת של המדינה לייצר הכנסות, כתוצאה מרצון האזרחים שלא לשלם מיסים לאור עליית יוקר המחיה. דוגמה מובהקת לכך הינה משקל המיסים העקיפים בהכנסות המדינה, אשר מגיעים ל-41% לעומת ההמוצע ב-OECD אשר עומד על 28%.
אין זכות קיום לחברה אשר קורסת תחת עול כלכלי משמעותי, בעיקר כאשר הפערים בין האוכלוסיות השונות הינו כה משמעותי ונוצרים כיום שתי קבוצות נפרדות: המעמד הגבוהה (בכירים ועולמות ההיי-טק) והמעמד הנמוך (שאר העובדים במשק).

צמצום משמעותי של מס בלו

מדינת ישראל מייצרת רווחים משמעותיים ממס הבלו, כחלק מרצונה להרוויח על חשבון האזרח הפשוט כספים משמעותיים, אשר לא תמיד מנותבים לצרכים תחבורתיים. מס הבלו מהווה כיום כ-51% מסך המחיר לדלק והוא מהווה נטל משמעותי על ציבור הנהגים בפרט והמשפחות בכלל. זהו אפוא רווח אשר מייצר פגיעה אנושה בשכבות החלשות, אשר לעיתים אינן מסוגלות לשלם בעבור שימוש בדלק משום אותו מס משמעותי. מפלגת שחר תפעל לחקיקה מהירה בנושא זה, כך שמס הבלו המקסימלי יעמוד על 10%. באופן שכזה, המדינה תייצר רווחים אולם בהיקפים נמוכים יותר וכן תאפשר הוזלה משמעותית במחיר הדלק. הקיטון בהכנסות עתיד גם לייצר תמריץ למדינה להשקיע באנרגיות חלופיות אשר אינן מבוססות על דלקים, שכן השימוש ברכבים מזהמים יפחת באופן טבעי בעתיד.

אימוץ מע"מ דיפרנציאלי

שיטת מע"מ דיפרנציאלי הינה שיטה אשר מונהגת במרבית מדינות אירופה, בה המע"מ בהתאם לסוג המוצר. משרד האוצר בחר באופן מודע להנהיג שיעור מע"מ אחיד כחלק מרצונו להימנע מקביעת שיעורי מע"מ שונים, אולם דומה שבמצב כיום אין אפשרות אחרת מלבד הטלת מע"מ דיפרנציאלי. על ידי אימוץ מודל זה, ניתן לתת פטור ממע"מ עבור מוצרים ושירותים חיוניים ולהטיל מע"מ מופחת של עד 5% על מוצרים חיוניים שייקבעו על ידי משרד האוצר. זאת בנוסף לקביעת מע"מ עבור מוצרי יוקרה בגובה של 17% כפי שנהוג כיום. מפלגת שחר תפעל ליישום מודל זה על ידי חקיקה ארוכת טווח מבלי להסתמך על ספרי תקציב, כך שפטור ממע"מ יינתן עבור דירה ראשונה, חשמל, מים לצריכה ביתית, תרופות, מזון ומוצרי תינוקות ומע"מ מופחת עבור מוצרים חיוניים שאינם נמנים מעלה ועסקים קטנים עם מחזור כספי קטן.

פריסת תשלומים לחייבים לרשות המיסים ורשות הגבייה

ניכר אפוא שאין יחס שוויוני בין העשירון העליון לעשירון התחתון: יותר מדי מקרים הגיעו לתשומת הלב הציבורית, בה אפשרו לבעלי הון לבצע "תספורות" עבור חובות עבר, כאשר מרבית הכספים המקוצצים מקורם בהפרשות שלנו לקרנות פנסיה, גמל והשתלמות. זאת בשונה מהדרישה מהאזרח הקטן, אשר אינו יכול לעמוד בנטל התשלומים ומכאן שהוא נדרש לשלם בזמן קצוב למדי או להיענש על כך ולמצוא את עצמו ברחוב או במוסד כליאה. פער זה שביחס בין האזרח הפשוט לאזרח בעל ההון מהווה אבסורד וחוסר הגינות ורגישות חברתית ואין מנוס משינוי המצב באופן חד משמעי. מתוך דאגה לאזרח הפשוט אשר מתמודד עם סוגייה כלכלית לא פשוטה, תפעל מפלגת שחר באמצעות חקיקה אשר תחייב את רשויות המיסים והגבייה בפריסת חוב של 10 שנים לפחות ללא ריבית וללא הצמדה, בה יוכל האזרח הפשוט לשלם את חובו כלפי החברה ורשויות החוק ולא להיכנס ל"כלא כלכלי" בו הוא עשוי למצוא את עצמו. מצב זה יבטיח אפוא תשלום מלא של חובות אזרחי המדינה והגדלה משמעותית של הכנסות המדינה כתוצאה ממתן פריסת תשלומים נדיבה ורחבה למדי.

חובת הגשת דו"חות חיוב מס ותיאום מס מקוון לרשות המיסים

כיום אזרחי ישראל לא נדרשים למלא דו"חות שנתיים לרשות המיסים בו מוצהר כלל ההכנסות, ההוצאות ושינויים מהותיים אשר התרחשו בשנה נתונה כלשהי. מצב זו מוביל לשתי תופעות משמעותיות: הראשונה הינה שהמדינה אינה מסוגלת לייצר הכנסות מאזרחיה כתוצאה מאי ידיעה בזמן אמת אודות חובות האזרח כלפי המדינה; והשנייה הינה שהאזרחים אינם מודעים להטבות אשר עשויות להינתן להם כתוצאה משינויים אשר מתרחשים אצלם בשנה פיסקלית נתונה. מפלגת שחר תפעל לשינוי המצב על ידי חקיקה המחייבת את כלל אזרחי המדינה להגיש דו"ח מקוון לרשות המיסים, באופן אשר ייבחן גבייה או הטבה לאזרח הפשוט. הדו"חות ינוסחו בצורה מופשטת ומובנית ותחייב את כלל המוסדות הפיננסיים בהכנת והנפקת דו"חות המסייעים לאזרח בהגשת הדו"חות הללו, על פי מתווה מוצע של רשות המיסים.

שתפו את : מצע מפלגת שחר בנושא – האוצר