מצע מפלגת שחר בנושא – גמלאים

גמלאים, אשר מהווים את האוכלוסייה שבמו ידיה בנתה לנו את המדינה, מהווים אחוז ניכר מהאוכלוסייה אך אינם מקבלים מענה דומה לשאר האוכלוסייה. ביורוקרטיה, סרבול שלא לצורך ופגיעה משמעותית באפיקים כלכליים מהווים פגיעה בלתי מתקבלת על הדעת, בעיקר משום שרבות מממשלות ישראל בעבר הבטיחו חדשות לבקרים לתיקון המצב, אולם לא עשו דבר בפועל.
חשוב אפוא להבהיר שעל אף שההצעות של מפלגת שחר הינן בעלות השלכות כלכליות משמעותיות, הן חשובות מאין כמותן על מנת להבטיח נחת לדור הגמלאים הנוכחי והגברת האמון של הציבור במוסד הביטוח הלאומי בפרט ומוסדות המדינה בכלל, אשר יבטיחו הכנסה נאה אשר תאפשר מחייה נטולת דאגות.

הגדלה משמעותית של קצבת הזקנה והצמדתו למדד המחירים לצרכן

דומה שאין חשוב יותר מאשר מתן סיוע לגמלאי הממוצע, בכל האמצעים העומדים לרשות המדינה, משום תרומתו הממושכת הן לבניין המדינה והן במתן כספים למוסדותיה באמצעות המיסים אשר נגבו ממנו משך זמן רב. יחד עם זאת, התמורה להשקעתו הרבה ואמונתו במוסדות המדינה אינם באים לידי ביטוי בקצבת הזקנה, אשר הינו נמוך באופן משמעותי ואינו נותן מענה לצרכים הרפואיים מחד ומאידך מבטיחים רוגע ושקט נפשי. הקצבה כיום קטנה מדי מכדי להבטיח תנאי מחייה נאותים ומכאן שיש צורך בשינוי. אשר על כן ומתוך דאגה עמוקה למתן מחיה בכבוד עבור דור העבר שהוא הורינו, מפלגת שחר תפעל להעלאה משמעותית של קצבת הזקנה באופן דיפרנציאלי והצמדתו למדד המחירים לצרכן, על פי ההצעה מטה:

גובה הכנסה חודשית מפנסיה (ברוטו)

גובה קצבת הזקנה החודשית המוצעת

כתוב את הכותרת שיעור מס הפרשה לביטוח לאומי (כולל דמי ביטוח לאומי ודמי בריאות)

עד 7,000 ש"ח

7,000 ש"ח

פטור

7,001-9,000 ש"ח

4,000 ש"ח

9,001-11,000 ש"ח

2,000 ש"ח

11,001-13,000 ש"ח

1,000 ש"ח

1%

13,001 ומעלה

אין זכאות לקבלת קצבת זקנה

יובהר שבטבלה לעיל מדובר רק בסכום הבסיס והוא אינו כולל תוספות, כך שאל הסכומים המוצעים מעלה יש להוסיף בנפרד גם תוספות, אשר אינן מקוזזות ולא יהיה עליהם הפרשה לביטוח הלאומי. עוד יובהר שתעסוקה לאחר הגעה לגיל גמלאות לא תפגע בשום פנים ואופן במתן קצבת הזקנה.

הקמת מאגר גמלאים ארצי לשם מתן אוטומטי להנחות מפאת סטטוס

נטל משמעותי שנופל על הגמלאים כיום הינו הצורך המתמיד בנבירה ביורוקרטית אודות זכויות והטבות המגיעות להם מתוקף הגיעם לגיל גמלאות. מצב זה יוצר מרדף מתמיד אחר רשויות רבות – הן ארציות והן מקומיות – בניסיון להבין את הזכויות וההטבות וכן לנסות להשיגם תוך כדי מעבר מכשולים וחסמים רבים. הדבר יוצר לחץ הן על הגמלאים אשר אינם מסוגלים להתמודד אל מול מערכות כאלו והן על בני משפחותיהם, אשר מבזבזים זמן יקר ערך בניסיון להשיג זכויות על חשבון עולמם האישי והתעסוקתי. מפלגת שחר תפעל לצמצום הנטל הביורוקרטי והקלה משמעותית של המצב כיום, על ידי קידום חקיקה אשר תקים מאגר גמלאים ארצי באמצעות מערכת שתיבנה על ידי רשות התקשוב הממשלתי. מערכת זו תפעל בכלל הרשויות הארציות והמקומיות בארץ ותאפשר מתן הנחה אוטומטית מפאת סטטוס הגעה לגיל גמלאות מבלי צורך בפנייה יזומה. ההנחה אוטומטית זו תינתן עבור ארנונה, חשמל, מים וטלפון.

הקמת מערך ייעודי במוסד לביטוח לאומי עבור גמלאים

מרבית אזרחי המדינה נזקקים לשירותי המוסד לביטוח לאומי, מסיבות שונות אשר קצרה היריעה מלהכילן. בעוד שהמוסד לביטוח לאומי עשה התקדמות משמעותית בהנגשת השירות לכלל האוכלוסייה, ניכר ששירותים אלו אינם מונגשים כיאות לגמלאים, שכן הללו עדיין נדרשים לפנייה יזומה או ביצוע הליך ביורוקרטי אל מול המוסד לביטוח לאומי, כאילו היה הגמלאי אחד האדם. חשוב אפוא לעשות את ההפרדה שבין הגמלאי לאזרח הפשוט, שכן שתי אוכלוסיות אלו נפרדות באופן ההתמודדות אל מול הביטוח הלאומי. אשר על כן ומתוך רצון לתת תשומת לב מרבית ליכולת של הגמלאים לנצל את מרב זכויותיהם בביטוח הלאומי, תפעל מפלגת שחר בשיתוף פעולה עם המוסד לביטוח לאומי לשם הקמת מערך שירות מיוחד ובלעדי לגמלאים, אשר יפעל כמערך מקביל למערך לאוכלוסייה הכללית ויפעל במתווה של "מינימום ביורוקרטיה". זאת ועוד, תפעל המפלגה בשיתוף המוסד לביטוח לאומי להקמת מנגנון מענה מהיר לאוכלוסייה זו, כאשר מענה יינתן עד 14 ימים מיום הפנייה וביצוע בפועל של ההחלטה ייעשה עד 30 ימים מיום קבלת המענה.

הרחבת המענים החברתיים המוצעים לגמלאים

על אף שלל התוכניות המוצעות על ידי המשרד לשוויון חברתי, ניכר מהשטח שאוכלוסיית הגמלאים והאזרחים הוותיקים אינם מקבלים מענה משמעותי בנושאים הקשורים לבריאות הנפש, פנאי ותרבות. התוכניות הקיימות כיום תלויות ברצונן הטוב של הרשויות המקומיות לתת מענה לאוכלוסיית הגמלאים בשטחן שלהן, הגם שהתוכניות הללו מצומצמות בהיקפן ואינן נותנת מענה משמעותי במרבית ימות השנה. מתוך דאגה עמוקה לאוכלוסייה זו והבנה שיש צורך בתגבור משמעותי של תוכניות אלו, מפלגת שחר תפעל באמצעים הבאים: (1) הגדלה משמעותית של הבסיס התקציבי של תוכניות אלו והפעלתן על ידי מערך ממשלתי ייעודי ולא באמצעות רשויות מקומיות; (2) הרחבת תוכנית "שלישי בשלייקעס" כך שתכלול גם מופעי תרבות ובמה; (3) הרחבת מערך המחויבות האישית הפועלת במוסדות החינוך לשנתיים, כך שבשנה הראשונה חובה יהיו על תלמידי ישראל לפקוד בתים של גמלאים ואזרחים ותיקים על בסיס שבועי.
נגן וידאו

נאום מר מיכאל סטניסלבסקי נציג הגמלאים הארצי במפלגת "שחר - כוח חברתי" בכנס ההכרזה על המפלגה .

שתפו את : מצע מפלגת שחר בנושא – גמלאים