מצע מפלגת שחר בנושא – בינוי ושיכון

מצוקת הדיור מהווה את המצוקה המשמעותית ביותר על החברה הישראלית, שעה שאזרחיה הצעירים אינם מסוגלים לרכוש דיור ראוי ונאלצים לחיות על חשבון הוריהם או לקוות לקבלת ירושה אשר כוללת בתוכה גם ערך נדל"ן כלשהו. רבים אפוא הם הכשלים אשר הובילו למצוקה זו, בעיקר לאור חוסר היחס של ממשלות עבר לנושא זה והסתמכות באופן בלעדי על השוק החופשי – מצב אשר הראה כי השוק החופשי אינו מתקן את עצמו ואינו מאפשר כניסה של רבים מאזרחי ישראל לדירה.
מפלגת שחר רואה בנושא הדיור כנושא דגל וכל כניסה שלה לממשלה תחייב את הקואליציה לפעול בהתאם למטרותיה, כפי שהדבר מובא מטה בפרק זה. אי יישום מטרות אלו יהוו המשך פגיעה אנושה ביכולת של אזרחי ישראל להגיע בימי חייהם לדירה ואנו עומדים על המשמר להבטיח קיום ומגורים בכבוד לכל אזרח הדורש בכך.

צמצום משמעותי של מס הרכישה

קניית דירה בישראל מלווה במס רכישה משמעותי אשר אינו מאפשר למרבית אזרחי ישראל לעמוד בו ומרתיעים אותם מרכישת דירה. בנוסף לעובדה שמרבית אזרחי ישראל נוטלים הלוואות ומשכנתאות לרכישת הדירה, תנאי המס רכישה מהווה פגיעה כלכלית משמעותית ביכולת רכישת הדירה, כך שהרבה ישראלים נוטים לפתרונות השכרה ולא רכישה. במצב זה כולם מפסידים: ידי אזרחי המדינה אינם משגת מקניית דירה מנסיבות כלכליות, ומדינת ישראל מפסידה הכנסות משמעותיות כתוצאה מהטלת מיסי רכישה גבוהים מדי עבור עסקאות בהיקפים נמוכים מדי. מפלגת שחר תפעל לשינוי חקיקה במיסי הרכישה, כך שמס הרכישה עבור דירה ראשונה יחושב באופן שונה מהמצב הנתון כיום, לפי ההצעה מטה:

סכום עסקה (בש"ח)

אחוז מס רכישה

עד 2.5 מיליון ש"ח

פטור

2.6-5 מיליון ש"ח

5% (2.5% באזור עדיפות לאומי)

5.1-10 מיליון ש"ח

10% (5% באזור עדיפות לאומי)

10.1 מיליון ש"ח ומעלה

15% (7.5% באזור עדיפות לאומי)

זאת ועוד, יובהר שמיסי הרכישה עבור רוכשי דירה שנייה ומעלה יישארו כפי הנהוג כיום.

צמצום משמעותי של מדד תשומות הבנייה

כיום נדרשים רוכשי הדירות לבצע עסקאות בחוסר ידיעה באשר לתשלום הסופי להם הם יידרשו לשלם עם עליית מדד תשומות הבנייה: הסכום הסופי בסיום הבנייה אמור להיות שונה באופן מהותי מהמחיר שנקבע תחילה, שכן המדד עולה בעקביות ומבלי שיהיה פיקוח ושליטה בעניין. הדבר אפוא מנוצל על ידי הקבלנים לדרישות בסכומים גבוהים יותר מהערכה שמאית אודות דירת מגורים כלשהי וכן יוצר אי וודאות משמעותית כלפי רוכשי הדירות, אשר כאמור אינם יודעים כמה הם נדרשים לשלם בסוף תהליך הבנייה. מפלגת שחר תפעל לתיקון חקיקה מדד תשומות הבנייה, באופן שבו ההצמדה למדד תהא רק ל-10% ממחיר הדירה במקום המצב הנתון כיום. באמצעות התיקון רוכשי דירות יהיו פחות חשופים לתנודות משמעותיות במדד תשומות הבנייה וכן יינתן להם מרווח כלכלי לרכישת דירות, בידיעה שהמדד אינו משפיע על המחיר הסופי באופן משמעותי.

הטיית משאבים לחיזוק הדיור הציבורי והשכרה ארוכת טווח

מרבית הגופים והחברות הממשלתיות אשר עוסקים כיום בדיור הציבורי אינם ממלאים את המטרות שלשמם הם קמו: בעוד שגופים וחברות אלו היו אמורים להוביל להגדלת ההיצע והאיכות של הדיור הציבורי ומתן אפשרות לשיכון כלל אזרחי ישראל אשר דורשים בדיור ציבורי, רוב הגופים והחברות מצמצמים את היקף הדיור הציבורי ופוגעים באופן משמעותי ביכולת של הדיירים להמשיך לגור בדיור הציבורי או מכשילים דיירים פוטנציאליים מכניסה לדיור ציבורי מלכתחילה, על ידי קביעת מנגנוני זכאויות אשר אינם עומדים בקנה אחד עם המצב הנתון כיום בחברה הישראלית. מתוך דאגה עמוקה לשכבות החלשות וכאמצעי למתן פתרון שכירות ארוכת טווח לכל אזרחי ישראל הדורשים בכך, מפלגת שחר תפעל הן לחיזוק הדיור הציבורי והן להבטחת עתודות קרקע שבמסגרתן יקומו דירות להשכרה ארוכת טווח, במספר מישורים: (1) איחוד כלל הגופים והחברות הממשלתיות העוסקות בנושא זה לכדי רשות אחת במשרד הבינוי והשיכון; (2) תיקוני חקיקה ותקינה המאפשרים לשכבות החלשות לקבל דיור ציבורי בכפוף לתשלום מינימלי מצידם, תוך כדי בחינת זכאותם אחת ל-5 שנים; (3) הגדלת ההיצע של הדיור הציבורי על ידי חיוב הקבלנים להקצאת 10% מסך הדירות בכל פרויקט בנייה לטובת דיור ציבורי; (4) רכישת קרקעות על ידי המדינה למען הקמת מתחמי דיור להשכרה ארוכת טווח במחירי שוק והצמדתם למדד המחירים לצרכן.

הקמת מאגר השכרה לאומי

בעוד שמדינת ישראל והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מחזיקים בנתונים הקשורים ברכישת דירות, הללו אינם מחזיקים בנתונים הקשורים בהשכרת דירות. החזקת נתונים שכאלו משפיעים על מדיניות מקבלי ההחלטות בישראל ומצמצים את השוק החופשי מדי הקיים בתחום, כך שברגע שניתן לדעת אודות נתונים אלו ניתן יהיה לקבל החלטות משמעותיות אשר ייטיבו עם ציבור שוכרי ומשכירי הדירות וישקפו נאמנה את האומדן הרצוי להשכרת דירה באזור נתון. מתוך חשיבות שבשקיפות והצורך שבהצגת מצג נתונים מלא לשוכרי ומשכירי הדירות, תפעל מפלגת שחר להקמת מאגר השכרה לאומי, אשר ישקף נאמנה את עלות השכירות באזור נתון לצד הצגת אומדן רשמי מטעם השמאי הממשלתי הראשי. הדבר יצריך גם שינוי חקיקה שיחייב את כלל שוכרי הדירות לדווח על כל הכנסה אשר מתקבלת מהשכרת דירה – גם אם קיים פטור ממס, כך שדיווחים אלו יעברו מרשות המיסים למשרד הבינוי והשיכון והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לצורך בניית מאגר זה.

צמצום משמעותי של זמן מתן היתרי בנייה

וועדות התכנון המקומיות והמחוזיות פועלות בקצב איטי למדי, כך שקצב התחלות הבנייה בכל הארץ הינו נמוך באופן משמעותי משאר מדינות ה-OECD. הסיבות לפעילות האיטית של הוועדות הללו הינן רבות וחלק מסיבות אלו אינם קשורים בחברי וחברות הוועדה, אולם בסופו של יום הדבר משפיע כאמור על מספר התחלות הבנייה החדשות אשר הינו איטי למדי ומחייב מתן התייחסות משמעותית, לצורך הגדלת ההיצע והורדת מחירי הדיור. מפלגת שחר תפעל לצמצום זמן זה על ידי קידום חקיקה ותקינה במשרדי הפנים והבינוי והשיכון, כך שבתוואי מקומי/עירוני אישור היתר הבנייה יינתן עד חצי שנה מיום הגשת התוכנית לוועדה ובתוואי מחוזי וארצי אישור הבנייה יינתן עד שנה מיום הגשת התוכנית לוועדה.

טיפול משמעותי בבנייה ותשתיות בחברה הערבית

החברה הערבית לדורותיה – בין אם משום פוליטיקות פנים-חברתיות ובין אם משום התעלמות ממשלתית – נזנחת על ידי אלו האמורים להוביל אותה בגאון למאה ה-21. מצב זה מוביל אפוא לעיכוב משמעותי בסוגיות הקשורות לבנייה ותשתיות בכלל יישובי החברה הערבית, כאשר הדבר נובע בעיקר מסוגיות הקשורות בהקצאת משאבים לא ראויה או שחיתות פנים-חברתית, באופן אשר אינו מאפשר שיפור משמעותי של היישובים הערביים והקניית תשתית כפרית או אורבנית מוסדרת. משום החשיבות של מפלגת שחר לדאגה לחברה הערבית, אשר שיפור משמעותי בבנייה ובתשתיות בחברה זו יובילו בתמורה לשיפורים ניכרים הן בתוך החברה והן בקשר שבין החברה הערבית ליהודית, תפעל המפלגה בשורה של נושאים על מנת להקנות מרחב אורבני בטוח ומתקדם: (1) הגדלת היקף תוכניות מתאר למחזור וביוב; (2) הקצאת כספים לספקים מאושרים על ידי משרדי הפנים והבינוי והשיכון לצורך שיפור תשתיות ולא לרשויות מקומיות כפי הנהוג כיום; (3) בחינה של חוק קמיניץ והשפעתו על החברה הערבית, תוך כדי תכנון בין כלל הגורמים הרלוונטיים למתן פתרונות לצמצום הבנייה הלא חוקית בחברה הערבית ומתן היתרי בנייה לאוכלוסיות נורמטיביות.

שתפו את : מצע מפלגת שחר בנושא – בינוי ושיכון