מצע מפלגת שחר בנושא – אנשים עם מוגבלויות

בדומה לאוכלוסיית הגמלאים, אנשים עם מוגבלויות סובלים לא פעם מביורוקרטיה, סרבול ביורוקרטי שלא לצורך ופגיעה משמעותית באפיקים הכלכליים, אשר מהווים פגיעה בלתי מתקבלת על הדעת באוכלוסייה ייחודית זו. בדומה לאוכלוסיית הגמלאים, מממשלות ישראל הבטיחו חדשות לבקרים לתקן את המצב ולפעול לשיפור התנאים של אנשים אלו לצד הקלה מסוימות במבחני בחינת מוגבלויות, אולם נראה שאין שינוי משמעותי אשר חלחל לשטח.
חשוב אפוא להבהיר שגם בנושא זה ועל אף שההצעות של מפלגת שחר הינן בעלות השלכות כלכליות משמעותיות, ההצעות המפורטות מטה חשובות מאין כמותן על מנת להבטיח נחת ועשיית צדק כלפי אנשים בעלי מוגבלויות, על מנת שהללו יוכלו להתקיים בכבוד ובהתאם לאורח החיים שלהם.

הגדלה משמעותית של קצבת הנכות והצמדתו למדד המחירים לצרכן

רבות דובר אודות קצבת הנכות אשר אינה מאפשרת קיום בכבוד לצד המגבלה הפיזית או הנפשית אשר האנשים עם המוגבלויות סוחבים עימם. קצבת הנכות הקיימת כיום אינה מאפשרת מחיה משמעותית לצד המגבלה, בטח בהינתן העלייה המשמעותית ביוקר המחיה ועלויות מחירי התרופות. מפלגת שחר תפעל באחריות ובדאגה לאנשים עם מוגבלויות ותפעל להעלאה משמעותית של קצבת הנכות באופן דיפרנציאלי והצמדתו למדד המחירים לצרכן, על פי ההצעה מטה:

דרגת נכות

גובה קצבת הנכות החודשית המוצעת

שיעור מס הפרשה לביטוח לאומי (כולל דמי ביטוח לאומי ודמי בריאות)

60%

3,500 ש"ח

פטור

65%

4,000 ש"ח

פטור

74%

5,000 ש"ח

1%

100%-75%

6,000 ש"ח

3%

תיקון משמעותי של "חוק לרון"

מחאות הנכים הרבות שראינו בשנים האחרונות ביטאו נאמנה תחושת חוסר נינוחות ורוגע עקב יישום "חוק לרון" שיצר ערב חקיקתו 3 סוגיות משמעותיות: (1) החוק מכיל קריטריונים וחישובים מסובכים מדי, באופן אשר אינו מאפשר למצות עד תום את הזכויות המגיעות לאנשים עם מוגבלויות; (2) על אף מסקנות וועדת לרון, לא הוקם גוף מקצועי אשר ינגיש את הזכויות מחד ויקים מאגר משרות מאידך; (3) החוק יצר פחד מהותי בקרב אנשים עם מוגבלויות, עקב פגיעה משמעותית בקצבת הנכות בהינתן יציאה לשוק העבודה, על אף שידוע לכל שהנכות אינה "נעלמת" בהינתן כניסה של אדם בעל מוגבלות לעבודה. מפלגת שחר תפעל לתיקון העיוותים שהחוק יצר, על ידי ביצוע 3 תיקונים משמעותיים ל"חוק לרון": (1) ניסוח מחדש של החוק והקריטריונים כך שיהיו קלים להבנה וליישום; (2) הקמת גוף מקצועי משותף למשרדי המשפטים, הכלכלה, הרווחה והבריאות, אשר יפעל להנגשת זכויות, פיקוח על יישום החוק בכלל המשק והקמת מאגר משרות והכשרות ייעודי לאנשים עם מוגבלויות; (3) ביטול קצבת עידוד, כך שקצבת הנכות לא תיפגע בשום פנים ואופן בעת יציאת האדם עם המוגבלות לשוק העבודה.

שתפו את : מצע מפלגת שחר בנושא – אנשים עם מוגבלויות