טופס התפקדות למפלגת שחר – כוח חברתי בראשות וג'די טאהר

אני, החתום/ה מטה, מבקש/ת להצטרף ולהיות חבר/ה במפלגת שחר – כוח חברתי ברשות ווג'די טאהר (להלן : המפלגה) ואני מצהיר/ה כי:
1 .אזרח/ית מדינת ישראל .
2 .בעל/ת זכות בחירה בבחירות לכנסת ישראל.
3 .אני מזדהה עם מטרות המפלגה ומקבל/ת על עצמי את הוראות תקנון המפלגה .
4 .אינני מחויב/ת בדמי הצטרפות, אולם ככל שארצה לתרום למפלגה אוכל לתרום מכספי האישי בלבד וללא סיוע של גורם שאינו קרוב משפחה מדרגה ראשונה .
5 .אינני חבר/ה בכל מפלגה או רשימת מועמדים אחרת, ואינו פועל מטעם מפלגה או רשימת מועמדים
אחרת לכנסת, ולא אפעל מטעם מפלגה או רשימת מועמדים אחרת לכנסת .
6 .לא הורשעתי בפסק דין בעבירה שיש עמה קלון ולא ריציתי עונש מאסר בפועל.

פרטי המצטרף/ת: